Zarządzanie reklamacjami

Program Reklamacje nie ogranicza typów procesów, które mogą być zdefiniowane w ramach systemu. Istnieje możliwość wdrożenia własne procesów, zaimplementowanie swoich modułów - dzięki otwartej architekturze ASP.net Program umożliwia rejestrację zgłaszanych przez klientów reklamacji dotyczących zamawianych przez nich elementów. Pozwala na szybki podgląd stanu realizacji zgłoszenia oraz daje możliwość wprowadzenia reklamacji, na podstawie której realizowane są wysyłki reklamacyjne.
Zarządzanie procesami w ramach aplikacji pozwala współpracować wszystkim pracownikom Państwa firmy poprzez ujednolicony i ustrukturalizowany system; Jedna baza danych MS SQL 2008 Server oraz możliwości analityczne systemu dają Państwu błyskawiczną informację o zaawansowaniu zadań; Dostęp do wszystkich informacji, które przemieszczają się wraz z procesami, jest ograniczony poprzez role i prawa dostępu.

http://www.facebook.com/programreklamacje

Dodatkową funkcją realizowaną w tym module jest rejestracja przesyłek, przy czym system pozwala na oddzielną obsługę zwrotów z poczty i od klienta. Aplikacja może gromadzić wszystkie informacje na temat umów serwisowych i gwarancyjnych - rodzaj umowy, okres ważności, opłaty, treść umowy itp. Umożliwia rejestrację zamówień, problemów serwisowych i reklamacji klientów oraz zapewnia nadzór nad ich realizacją. Reklamowane wyroby mogą być rejestrowane z dokładnością do elementów struktur wyrobu - części.

Istnieje możliwość integracji programu reklamacje z systemem ERP lub finansowo - księgowym, która pozwala na analizę kosztów reklamacji zarówno w kontekście danego klienta, jak również w odniesieniu do produktu bądź usługi. Program Reklamacje i Serwis .net umożliwia także gromadzenie informacji o zaproponowanych rozwiązaniach problemów klientów. Tworzona w ten sposób baza pozwala na wykorzystanie w przyszłości dotychczasowych doświadczeń serwisowych i skrócenie czasu kolejnych kontaktów.


Program
zarządzanie reklamacjami
Zarządzanie reklamacjami w przedsiębiorstwie to kluczowy element doskonalenia przedsiębiorstwa. Sprawne przetwarzanie reklamacji ujawnia niezgodności, których przetwarzanie prowadzi do generowania działań mających na celu naprawę niepożądanego stanu w procesie oraz podjęcie działań zapobiegawczych, które wyeliminują powstanie w przyszłości określonej niezgodności. Przedstawiony system reklamacyjny został wykonany i wdrożony przez Galactica..

Oprogramowanie do zarządzania reklamacjami zawiera elementy takie jak kompleksowe podejście do procesu reklamacyjnego i przetwarzanie reklamacji zarówno zgłaszanych przez klientów, ale także reklamacji firmy kierowanych do własnych dostawców. Połączenie wszystkich obszarów biorących udział w procesie wytwarzania pozwala na sprawną realizację procesu doskonalenia i znaczące zwiększenie efektywności doskonalenia.

Studio Reklamacje.net to oprogramowanie do zarządzania reklamacjami realizuje następujące zadania:
 • Ewidencja reklamacji i gromadzenie danych do przetwarzania reklamacji, zarówno w siedzibie firmy jak i przez internet;
 • zarządzanie reklamacjami poprzez zaimplementowany proces przepływu informacji, identyfikacji problemów i niezgodności, prowadzenia działań korygujących;
 • Rozpatrywanie reklamacji;
 • procesowanie reklamacji: analiza, opiniowanie, wnioski i spostrzeżenia;
 • Ewidencja powodów niewykrycia problemu oraz powodów wystąpienia problemu. Dla każdego powodu ewidencjonowanie podjętych działań w celu usunięcia niezgodności oraz prowadzenie weryfikacji skuteczności działań;
 • Generowanie obciążeń dostawców na podstawie wniosków z procesu przetwarzania reklamacji;
 • Gromadzenie załączników np: zdjęcia, skany itp/;
 • Rejestracja formularzy reklamacyjnych trybu prostego lub złożonego.
Zarządzanie reklamacjami


Podstawowe elementy oprogramowania do reklamacji:
 • Kontrahenci - baza kontrahentów, klientów i dostawców;
 • Reklamacje zewnętrzne zgłaszane przez klientów za pomocą formularza zgłoszenia internetowego;
 • Reklamacje do dostawców odnoszące się do niezgodności w dostawcach materiałów i komponentów;
 • Reklamacje ilościowe wynikające z realizacji dostaw;
 • Niezgodności - ewidencja i przetwarzanie wykrytych niezgodności
 • Ewidencja spostrzeżeń i uwag do dostawców wraz z systemem powiadamiania mailowego (e-mail);
 • Działania - podjęte działania korygujące i zapobiegawcze;
 • Raporty zestawieniowe oraz podsumowania w postaci wykresów generowane w różnych ujęciach i udostępniane także przez przeglądarkę internetową;
Zarządzanie reklamacjami


CECHY ROZWIĄZANIA REKLAMACJE
W ramach modułu wyróżniamy następujące elementy: Formularz internetowy zgłoszenia reklamacji; Ścieżka reklamacyjna autoryzowanego serwisu; Centrala - pracownicy gwaranta oceniający przesłane protokoły, wydający zgodę na naprawę gwarancyjną lub odmowę. Dodatkową funkcjonalnością modułu jest prowadzenie ewidencji rozliczeń z serwisami za usługi związane z naprawami gwarancyjnymi. Program wyposażony jest w szereg funkcji kontrolnych na etapie rejestrowania zgłoszenia reklamacyjnego (wypełniania protokołu reklamacji) oraz na etapie wyrażania zgody przez pracownika gwaranta, np. kontrolę powtarzalności napraw.

Zarządzanie reklamacjami


WSPARCIE PROCESU REKLAMACYJNEGO
Aplikacja umożliwia sprawne przeprowadzenie procesu reklamacji i koordynację działań mających na celu usunięciu skutków powstania wady. Osoby wyznaczone do przeprowadzenia konkretnych działań rejestrują postępy prac. Program posiada funkcje budowania raportów i analizowania wprowadzonych danych. Organizacja procesu obsługi reklamacji, który wiąże się z przyjęciem zgłoszenia, wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za rozpatrzenie reklamacji, ustaleniem przyczyn i wreszcie rozwiązaniem problemu w sposób zapewniający sprawną obsługę przyjmowania i rozpatrywania gwarancji może stanowić element niezwykle istotny dla budowania pozytywnych relacji z klientem w przyszłości. Program pozwala na rejestrowanie zgłoszeń reklamacyjnych OnLine przez internet i wystawianie protokołów reklamacyjnych wraz z wydrukiem potwierdzenia dla klienta.

Zarządzanie reklamacjami